ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เชิญร่วมบริจาคและบูชาวัตถุมงคล เพื่อค่า Server เว็บ metajetovimuti และค่าเช่าสัญญาณ วิทยุออนไลท์ article

เชิญร่วมบริจาคและบูชาวัตถุมงคล เพื่อค่า Server เว็บmetajetovimuti และค่าเช่าสัญญาณ วิทยุออนไลท์

 

เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลก

เว็บ แสงธรรมประทีป เจโตวิมุตติ มีจุดประสงค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อความหลุดพ้น

เพื่อให้คนละชั่ว ทำดี และ ทำใจให้ผ่องใสจากกิเลศ.และเผยแพร่คุณงามความดีพ่อแม่ครูอาจารย์พระปลัดสิน  ฉันทธัมโม ในการเจริญเมตราภาวนา บทสวดเมตตาใหญ่พิศดารในนามกลุ่มแสงธรรมประทีปเจโตวิมุตตติ

 อาจารย์อธิบายความหมายของแบบของโลโก้ไว้ ดังนี้ค่ะ

. ดอกบัว ดอก แทนการระลึกถึงพระคุณของ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

. ใบบัว แทน ความสุข สมบูรณ์ทางจิตใจ  (ธรรมชาติของใบบัวนั้น "หยดน้ำไม่เกาะ" เสมือน "ใจ" ของเหล่าผู้เพ่งเพียรเผากิเลส ที่พยายามไม่ให้ กิเลส อย่างมาเกาะกิน "ใจ") 

. วงน้ำ ชั้น แทน  การแผ่ความเย็น ของ "พระคาถาเมตตาใหญ่ พิสดาร" ที่ให้ความเย็น ฉ่ำชื่นใจ ไป โลก (สวรรค์ มนุษย์ ยมโลก)

"การเจริญสมาธิ" ด้วยการ แผ่เมตตาจิต กรุณาจิต มุทิตาจิต อุเบกขาจิต (พรหมวิหาร ) ออกไปอย่างกว้างขวางทั่วไปหมด ไม่จำกัดขอบเขต ไม่มีประมาณ จนจิตน้อมดิ่งไปในคุณธรรมนั้น เกิดอัปปนาสมาธิเป็นฌาณ (สมาธิขั้นต้น เรียกว่า ขณิกสมาธิ , สมาธิขั้นกลาง เรียกว่า  อุปจารสมาธิ และสมาธิขั้นสูงสุดเรียกว่า อัปปนาสมาธิ)  พ้นจากกิเลสจำพวกนิวรณ์ และพ้นจากอกุศลที่เป็นคู่ปรับของอัปปมัญญาข้อนั้น คือ อัปปมาณาเจโตวิมุตติ หรือ อัปปมัญญาเจโตวิมุตติ กล่าวคือ   

        -เมตตาเจโตวิมุตติ เป็นอิสระจากพยาบาท (บทสวดมนต์ในปัจจุบันที่อาจารย์ให้สวดมนต์นี้กันเป็นประจำ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ และภัยจากวิญญาณร้าย ส่วนอีกสามบทที่เหลือ อาจารย์ยังไม่ได้ให้สวดค่ะ)

               -กรุณาเจโตวิมุตติ เป็นอิสระจากวิหิงสา (การเบียดเบียน)

               -มุทิตาเจโตวิมุตติ เป็นอิสระจากความริษยา

               -อุเบกขาเจโตวิมุตติ เป็นอิสระจากราคะ

      . ชื่อกลุ่ม "แสงธรรมประทีป เจโตวิมุตติ" สีทองแทนปัญญาสว่างล้ำ

                แสงธรรมประทีป คือ ปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วย "ปัญญา" เป็นปัญญาบริสุทธิ์ เป็นความรู้ถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีกิเลสบดบังหรือบิดเบือน ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้บรรลุอรหัตตผล ปัญญานั้นกำจัด "อวิชชา" ได้แล้วทำให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งปวง 

               เจโตวิมุตติ คือ ความหลุดพ้นทางด้านจิต ความหลุดพ้นแห่งจิต หรือความหลุดพ้นด้วยกำลังจิตคือด้วย "สมาธิ" หมายถึง ภาวะจิตที่ประกอบด้วย สมาธิซึ่งกำราบ"ราคะ" ลงได้ ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งหลาย 

     

     (ราคะในที่นี้และในบาลีทั่วไป ไม่ใช่หมายถึงเรื่องกามเท่านั้น แต่หมายถึง ความติดใจ ความใคร่ ในอารมณ์ต่าง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เป็นไวพจน์ของตัณหา และกินความถึงโทสะด้วย เพราะโทสะก็คือแรงผลักที่เป็นปฏิกิริยาของราคะนั่นเอง)

"เพราะสำรอกราคะได้ จึงจะมีเจโตวิมุตติ, เพราะสำรอกอวิชชาได้ จึงจะมีปัญญาวิมุตติ" 

           ก่อตั้งและพัฒนาโดย คุณ .วิเศษ และกลุ่มลูกศิษย์ ปัจจุบัน 2556 ดูแลโดย คุณเนติมา จิตต์อารีย์

ด้วยความคิดในใจว่า "ต้องการจะให้โลกนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งพระเมตตา พลังพุทธคุณ พ้นจากภัยพิบัติภัยอันตรายทั้งปวง"

ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและการพัฒนาที่ดีจึงขอเชิยชวนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำบุญเผยแผ่พุทธศาสนาไปด้วยกัน.

 

อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่แห่งธรรมทาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พุทธพจน์: “...ดูกรสุภูติ หากชายคนหนึ่งทำทานโดยการ ถวายทานด้วยสมบัติกองสูงเท่ากับภูเขาพระสุเมรุทั้ง จักรวาลมารวมกัน ส่วนอีกคนหนึ่ง รับฟังคำสอนไว้ ในใจ อ่าน เรียนรู้ จดจำ แล้วสั่งสอนผู้อื่น บุญกุศลของชายคนแรกยังไม่มากเท่าหนึ่งใน ร้อย หนึ่งในพัน หนึ่งในแสน ของบุญกุศลที่ชายคน ที่สองได้รับ เพราะไม่สามารถจะเปรียบกันได้เลย”

1.)ให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

2).ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี พระสารีบุตรเถระเจ้า ทูลถามกับพระพุทธเจ้า "ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าชนทั้งหลายให้พุทธศาสนายืนยาวถึง ๕ พันวัสสา จะมีอานิสงส์เป็นประการใด พระพุทธเจ้าข้า "

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูกรท่านสารีบุตร ถ้าชนทั้งหลายมีจิตรศรัทธาเลื่อมใสเช่นนั้นแล้ว

เมื่อตายไปแล้วก็จักรได้เสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔ พันกัลป์ ใช่แต่เท่านั้น เมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว ก็จะได้เป็นพระราชา มีอนุภาพอีก ๙ อสงไขย ต่อจากนั้นก็ได้เสวยสมบัติในตระกูลต่าง ๆ เป็นลำดับไป คือตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลเศรษฐีคฤหบดี และเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดา อย่างละ ๙ อสงไขย ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวยในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น เป็นลำดับไปชั้นละ ๘ อสงไขย

เมื่อ จุติจากชั้นเทวโลกแล้ว มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์ สุจริตปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวง และเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

ดังนี้เป็นต้น ดูกรท่านสารีบุตรเมื่อตถาคตสร้างบารมีอยู่ได้เกิดเป็นอำมาตย์ของพุทธบิดา แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปุราณโคดม ได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ให้สืบองค์ได้ตั้งความปรารถนา ขอตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิดในอนาคตกาลโน้น สมเด็จพระปุราณโคดมบรมศาสดาทรงพยากรณ์ไว้ว่า อำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้า จะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง มีพระนามว่า พระสมณโคดมก็คือพระตถาคต เรานี้เองดังนี้แลก็สิ้นสุดพระกระแสธรรมเทศนา ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าแต่เพียงเท่านี้

_______________________________________________________________________________________________________

ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาว่า

“ดูก่อนพระสารีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายในพระศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดที่จะนับจะประมาณได้ก็ป่วยการกล่าวไปใยถึงอานิสงส์สิ้นทั้งนั้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้ สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ใดสร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ ในศาสนา นี้ ก็อาจให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านาน คือจะได้เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ์เป็นเวลานานถึง 84,000 กัลป์ จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลานานถึง 9 อสงไขย จะได้เป็นมหาเศรษฐีคหบดีผู้ใหญ่มีทรัพย์สมบัติมากเป็นเวลานาน 9 อสงไขย และเสวยทิพย์สมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวดีเหล่านี้ ชั้นละ 9 อสงไขย เป็นกำหนด

ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะเกิดมาในโลกมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพย์นับวิชามากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนดีมีศีลมีสัตย์ยินดี อยู่ในการบำเพ็ญกุศล จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักพกพร่อง

ทั้งนี้เพราะอานิสงส์อักขระตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา การที่จะกำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้น เป็นอาจินไตร”

_______________________________________________________________________________________________________

เพิ่มเติมประมวลมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆได้ดังนี้

เพียงบอกธรรมะของพระพุทธเจ้า ให้กับคนเดียว ก็ได้บุญมหาศาล อานิสงส์แห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่มหาชน ได้บุญมากมหาศาล

1. ใครที่ปราถนานิพพาน จะไปได้ไว 2. ใครที่ปราถนาพุทธภูมิ บารมีจะเต็มไว 3. ใครที่มีกรรมหนักๆ ก็จะผ่อนหนักกลายเป็นเบา

 

 

ลิงค์: Email: tanatpipat@hotmail.com

     The Rebirth Soul | Facebook

 
เรืองเด่น

เชิญไหว้พระ ปัดเคราะห์ แก้ชง 2559
เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีมหากุศล article
ขอเชิญร่วม พิธีสวดพุทธคุณเสาร์ ๕ article
วิหารองค์พระโพธิ์สัตว์กวนอิมหยกขาว article
งานหล่อพระวัชรทิพท์ทันใจ article
จัดทำ ThaiChanting Application โปรแกรมบทสวดมนต์ ให้ Download ฟรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่สวดมนต์ "เมตตาใหญ่พิสดาร"
ปิดทองพระพุทธรูป ณ วัดจอมคิรีชัย
เชิญร่วมทำบุญเพื่อมีส่วนก่อสร้างวิหารองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว วัดจอมคีรีชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ article
ผีดีที่ระยอง ผ.ผีต้องนิมนต์ เพราะคนไม่เชื่อฯ ตอนที่1 article
รับมือกับภัยธรรมชาติ
โครงการสวดมนต์ทั่วประเทศ
ขอเชิญร่วมทำบุญแผ่นทอง-เงิน-นาค
รำลึก "แม่ชีฟ้าประทาน" คืนรูปขันธ์สู่ธาตุดิน article
ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เมตตาใหญ่พิสดารเล่มเล็ก (ครั้งที่ 3)
ประวัติความเป็นมาขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว
การแก้อาถรรพ์ของชีวิต (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
พลานุภาพสวดมนตร์ "เมตตาใหญ่พิสดาร" ทำให้รอดพ้นจากพายุงวงช้าง จ.ระยอง โดย PIYO
หลวงปู่จี๋ รอดจาก "ยาพิษ" ปาฏิหาริย์ เพราะสวดเมตตาใหญ่ฯ
สิ่งดีๆ ที่ผมได้จากน้ำท่วม โดย นายหงส์แก่ จาก FB
กรรมจากการฆ่าลูก (ทำแท้ง) ของมะลิ
ประวัติและอานิสงส์ : เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดร
ในหลวงของคนไทยในสายตาของชาวต่างชาติ - จาก FB
หงส์สีทองบินไปตามที่เยอรมัน
กรรมกำหนด ตอนที่ 1 (กรรมจากการทำแท้งและวาจาล่วงเกินบุพการี)
กรรมกำหนด ตอนที่ 2 (จบ) กรรมจากการทำแท้งและวาจาล่วงเกินบุพการี
เจ้ากรรมนายเวร โดยหลวงพ่อฤาษี
ทำบุญทำไมต้องอธิษฐาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
คำขวัญ และประวัติวันแม่
หลวงพ่อตอบปัญหา...การรักษาศีล โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
"ภาวนา" ลดความโง่ (ของตัวเอง) พระอาจารย์ ชยสาโร
กรรมใดทำให้เป็นสัตว์ประเภทต่างๆ
In-dept interview the motor mechanic for His Majesty the King’s automobiles
ฉัน ... คนใจหยาบ??? article
เปิดใจ ช่างดูแล รถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง
ผีมีจริงหรือไม่?
กฎแห่งกรรม เรื่อง เวรกรรมตามลมปาก
เด็กสาวหัวใจแกร่ง ทำงานพิเศษ 7 ที่ เลี้ยงพ่อพิการ แม่ฟั่นเฟือนและน้องที่เป็นโรคหัวใจ
กรรมของคนโกหก เรื่องเล่าของคุณ I_am_free จากเว็บพลังจิต
หลวงพ่อสอนต่ออายุแบบง่ายๆ (พระราชพรหมยาน)
การบอกบุญคนอื่นให้ได้เต็มพลานิสงส์ (หลวงปู่ครูบาชัยวงศา)
ความอวดดี อวดเด่น อวดรู้ อวดฉลาด ถือเป็นกิเลสทั้งสิ้น
โอวาท ๙ ข้อ ของท่านธมฺมวตกฺโก (เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต)
การรับขันธ์นั้น ดีหรือไม่ โดย Seeker
เสียงร้องประหลาด (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าถ้ำผาแล จ.เชียงราย
ธรรมะหลวงปู่ : "เทศน์ก่อนฉัน"
ยาอบแก้ช้ำเลือดช้ำหนอง ของ หลวงปู่สีทัศน์ (รุ่งธรรม)
วีดีโอ : หลวงปู่สีทัศน์ให้พร
บุญกฐิน-ผ้าป่าสมัคคีมหากุศล article
หลวงปู่หลวงปู่สีทัศน์ นิสโภ วัดป่าถ้ำผาแล อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ท่านได้ละสังขารแล้ว article
ทำงานถวายวัดช่วยแม่พ้นอบาย เรียบเรียง โดย Seeker
แผ่นที่ของในหลวง (ไม่ได้สะกดผิดนะคะ)
Virtue from Great Compassion praying from the hurricane victim (e-mail)
จดหมายจากอเมริกา - บ้านไม่พังจาก พายุแคทรีน่า เพราะบทสวดมนต์บท เมตตาใหญ่dot
หัวข้อหลัก
dot
bulletพุทธะ-ธรรมบรรยาย
bulletรวมบทสวดมนต์ และพระคาถา
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเสียงอ่าน - นิทานธรรม
bulletเกร็ดประวัติศาสนสถาน
bulletประวัติครูบาอาจารย์


สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทาง Chatbox เลยครับ (-/|\-)


Copyright © 2011 All Rights Reserved.