ReadyPlanet.com
dot
dot dot
กระจกส่องกรรม

กระจกส่องกรรม

     ... สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหาร เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครลาวัตถี สมัยนั้นแล สุภมาณพโตเทยยบุตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ยังที่ประทับ แล้วไดัทักทายปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้น ผ่านคำทักทายปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้นั่ง ณ ที่ควร ส่วนข้างหนึ่ง ฯ

      สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูล ถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า

ส. "ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอ แล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์
อยู่ ปรากฏ ความเลวและความประณีต คือ มนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏ"

   มีอายุสั้น มีอายุยืน
โรคมาก มีโรคน้อย
มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม
มีศักดาน้อย มีศักดามาก
มีโภคะนัอย มีโภคะมาก
เกิดในสกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง
ไร้ปัญญา มีปัญญา

     พระผู้มีพระภาคตรัสว่า...

พ. "ดูกรมาณพ สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด
  มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้"
 

ส. "ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของ อุทเทศที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อ
     มิได้จำแนกเนื้อความโดย พิสดารนี้ได้ ขอพระโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ 
     โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้ โดยพิสดารได้เถิด ฯ"

พ. "ดูกรมาณพ ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เรา จะกล่าวต่อไป..."

จูฬกัมมวิภังคสูตร พระสุตตันปิฎก เล่ม 6 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยแบ่งปันข้าวปลาอาหารคาวหวานและน้ำ ดื่มให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก
ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักกันหรือคนยากจนข้นแค้น   หากเกื้อกูลช่วยเหลือให้เขาได้กินจนอิ่ม
ท้องและพ้น จากทุกข์ทรมานในความอดอยากหิวโหย

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อม ในเรื่อง อาหารการกินมิได้ขาด ตลอต
ชีวิตจะไม่มีวันต้องอดอยาก แม้ บางคนมีฐานะด้อยมิได้ร่ำรวยอย่างเศรษฐี แต่ก็จะมีความ
สมบูรณ์พูนสุขในเรื่องอาหารอย่างมิได้เป็นทุกข์เป็นกังวลใดๆ เลย

 

 

 


แต่ปางก่อน

     .... หากผู้ใดเคยแบ่งปันเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้แก่คนยาก จนที่ตกทุกข์ลำบาก บริจาค
เสื้อผ้าเป็นทาน ให้เขาได้มีสวมใส่ พ้นจากความขาดแคลนและเป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้าเก่าที่ ใช้แล้วหรือให้ทานด้วยเสื้อผ้าใหม่ก็ตาม รวมถึงผู้ที่มักชอบถวาย สบง จีวร
แก่พระภิกษุสงฆ์เสมอ

ในชาตินี้

     .... ผู้นั้นจึงมักมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เพียบพร้อมสวมใส่ ตลอดชีวิต แม้ว่าบางคนอาจ
มีฐานะด้อยมิได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี แต่ก็จะได้มีเสื้อผ้าดีๆ ใส่อย่างอุดมสมบูรณ์ มิต้องคอย
เป็นทุกข์ เป็นกังวลในเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแม้แต่น้อย

 

 

 


แต่ปางก่อน 

     ..... หากผู้ใดเคยมีส่วนร่วมลงมือลงแรง ช่วยทำการ ซ่อมสะพานข้ามคลอง หรือซ่อม
ทางสัญจรไปมาต่างๆให้แก่ สาธารณะโดยไม่ได้คิดหวังค่าจ้างค่าตอบแทนใดๆ หรือหาก
เคยช่วยบริจาคเงินทองในการสร้างสะพานหรือถนนหนทางต่างๆ ให้ เกิดเป็นประโยชน์แก่
คนหมู่มากในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่ว่า จะลงแรงกายแรงใจหรือแรงเงินก็ตาม

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงมีพาหนะเอาไว้ใช้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งอาจ จะมีรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์
หรือเรือก็เป็นได้ โดยไม่ต้องพบกับ ความลำบากในการเดินทาง หากผู้ใดมียวดยานพาหนะ
หลาย อย่าง เรียกว่ามีทั้งรถ เรือ หรือเครื่องบินส่วนตัว ก็แสดงว่าได้ ช่วยซ่อมสร้างสะพาน
หรือทางสัญจรเอาไว้มากในชาติที่แล้ว ชาติปัจจุบันจึงมียวดยานพาหนะใช้อย่างสะดวกและ
บริบูรณ์

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยมีส่วนรวมในการซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร ในวัด มิว่าจะโดยการลงทุนด้วย
เงินทองหรือลงแรงกายแรงใจ ก็ตาม และนอกจากการช่วยซ่อมแซมแล้ว ถ้าหากผู้ใดเคย
มีส่วนร่วมลงแรงหรือสมทบทุนในการสร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้าง วิหาร สร้างศาสนสถานหรือ
สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ ก็นับว่า อยูในเกณฑ์

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงมีบ้านเรือนที่พักอาศัยใหญ่โตหรูหรา หรือ มีตึกมีอาคารเป็นที่ทำการค้า ยิ่งไป
กว่านั้นอาจเป็นเจ้าของศูนย์ การค้าหรือห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจของตนเองอย่างมีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี และคฤหาสถ์หรือตึกอาคารนั้นก็เป็นที่รู้จักและชื่นชม ของบุคคลทั่วไป กล่าวได้ว่า
นอกจากจะมีทรัพย์เป็นคฤหาสถ์ หรือตึกอาคารใหญ่โตแล้ว ยังเป็นที่เคารพนับถือของคนต่างๆ
ประสาผู้มีบุญมีวาสนาไม่ธรรมดา

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยจัดหาดอกไม้สด ที่มีทั้งกลิ่นหอมสดชื่น และความสวยสดมาถวายพระ
ไม่ว่าจะเป็นพระภิกสงฆ์ในวัด หรือพระพุทธรูปที่ตั้งไว้บูชาในที่ต่างๆ ก็ตาม หรือบุคคลที่มี
จิตใจงดงามไม่ถือโทษโกรธเคือง รู้จักให้อภัยและยินยอมผ่อนปรน ยกโทษให้ผู้อื่นอยู่เสมอ
เช่นนี้ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ทั้งสิ้น

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีรูปลักษณ์งดงามกว่าคนธรรมดา ทั่วไป มิว่าคนผู้นั้นจะเป็นบุรุษ
หรือสตรีจะมีใบหน้าที่งดงามเป็น ที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ได้พบเห็น มีรูปร่างงามสมส่วนตลอด
ร่างกาย เป็นที่นิยมของคนทั่วไปด้วยว่าตั้งแต่เกิดก็มีความงาม มีความสง่าเป็นพิเศษ เมื่อมี
อายุแก่ตัวไปก็ยังดูงามและดูสง่า เสมอไป เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยได้จัดหาน้ำมันไปถวายสำหรับจุดโคมไฟ ในโบสถ์วิหารหรือวัดวาอาราม
ต่างๆ อยู่เป็นนิจ หรือทุกครั้งทุก คราวที่เข้าวัดไปทำบุญไหว้พระนั้น มักจะต้องจุดตะเกียงหรือ
โคมไฟพร้อมบริจาคเงินถวายค่าเติมน้ำมัน หรือจัดหาน้ำมันไป ถวายด้วยเป็นประจำสม่ำเสมอ

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจะได้เป็นบุคคลที่มีดวงตางดงามสดใส กล่าว ได้ว่าดวงตาคู่นั้นจะมีทั้งความงาม
และความบริบูรณ์คือมีสายตา ที่ดีตั้งแต่เกิดไปจนแก่เฒ่า ไม่มีสายตาที่สั้นหรือฝ้าฟางอย่าง
คนอื่นทั่วไป ใครพบใครเห็นก็ต้องชื่นชมยอมรับในดวงตาคู่นั้น ตราบบั้นปลายของชีวิต

 

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ...... หากผู้ใดเคยมีส่วนร่วมในการบริจาคยารักษาโรคให้ แก่คนยากเข็ญที่เจ็บไข้ได้ป่วย
โดยบริจาคเป็นยารักษาโรคหรือ เงินทองสำหรับการชื้อยารักษาโรคก็ตาม แต่ถ้าการ
บริจาคยา นั้นแล้วทำให้เกิดประโยชน์แก่คนไข้อนาถา ช่วยให้ทุเลาจากโรค ภัยไข้เจ็บได้
ตามสมควรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อย่างน่าอัศจรรย์ ยากที่จะเกิด
เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องมีทุกข์ถึงขั้น ล้มหมอนนอนเสื่อ กล่าวได้ว่านับตั้งแต่เกิดจนถึงวัยเฒ่า
ชราก็จะ ยังคงแข็งแรง และมีสุขภาพดีเป็นพิเศษกว่าบุคคลอื่นๆ ทั่วไป

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยมีส่วนร่วมในการช่วยซ่อม หรือสร้าง ศาลาพักร้อนให้แก่สาธารณะ ไม่ว่า
จะเป็นศาลาพักร้อนริมทาง หรือศาลาพักภายในวัดวาอาราม หรือมีสวนร่วมในการลงมือ
ลงแรงหรือบริจาคเงินทองก็แล้วแต่ ถ้าเคยช่วยให้ชาวบ้านชาว เมืองได้มีประโยชน์ในศาลาพัก
ใดๆ ก็ตาม ถือว่ามีส่วนในการ นั้นทั้งสิ้น

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงมีแต่ความสงบร่มเย็นในการดำรงชีวิต และ มีผู้คนเคารพยกย่องตลอดไป บรรดา
ชาวบ้านหรือคนทั่วไปล้วน แล้วแต่นิยมรักโคร่ มาแวดล้อมมานับถือและยินดีช่วยเหลือ ตามแต่
จะขอแรง นับได้ว่าเป็นคนมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ มี บริวาร มีเกียรติ เป็นที่กว้างขวางในสังคม

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยให้เกียรติและปฏิบัติต่อคนไร้ญาติขาด มิตรเป็นอย่างดีราวกับว่าเขาเป็นคนเท่าเทียมกับตน ไม่เคยคิด
ดูถูกดูหมิ่นหรือหัวเราะเยาะบุคคลที่ไร้ญาติขาดมิตรหรือเป็นคน กำพร้า ไม่เคยขับไล่ผลักไส แต่กลับให้ความโอบอ้อมอารี
และ ยินดีช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเขาตามควร

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงอบอุ่นและบริบูรณ์ไปด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้อง ที่ดี มีความสมัครสมานกลมเกลียว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดี
ตลอดไป ผู้นั้นจะไม่มีวันเป็นคนกำพร้าขาดพ่อหรือแม่ ไม่มีวัน เป็นคนโดดเดี่ยวไร้ญาติขาดมิตร ในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุข
สมบูรณ์เพราะมีพ่อแม่คอยเป็นหลักให้ความอบอุ่น และคอย ค้ำจุนพร้อมด้วยญาติมิตรอีกพรั่งพร้อม

 

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยร่วมทำบุญทำทานกับใครๆ เขาทั่วไป ที่มาบอกบุญ ไม่ว่าจะเป็นกฐิน ผ้าป่า หรือบริจาคทำบุญให้ แก่ตู้
บริจาคของวัดวาอารามทั่วไป หรือร่วมอนุโมทนาทำบุญ กับงานบวช งานศพ งานวัด งานกุศลต่างๆ หรือแม้แต่เป็น การทำ
บุญทั่วไปในลักษณะอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงได้มีสามีหรือภริยาที่ดีงาม ซึ่งกล่าวได้ว่าผู้ที่ จะมาเป็นคู่ชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีรูปโฉมงาม มีนิสัย
ใจคอที่ดี และบุคคลผู้นี้ก็ยังจะได้ลูกเขย หรือลูกสะใภ้ที่ดีเป็น เกียรติเป็นศรีสง่าให้แก่ครอบครัว บรรดาชาวบ้านทั่วไปต่าง
ชื่นชมในคู่ของท่านหรือในลูกเขยลูกสะใภ้ของท่านอย่างน่าภาค ภูมิใจไม่น้อย

 

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยทำบุญทำทานด้วยการสละเงินไปซื้อ สัตว์ใดๆ ก็ตามที่เขาจะนำไปฆ่าไปแกงกินเป็นอาหาร เมื่อขอซื้อ
แล้วก็นำเอาสัตว์เหล่านั้นไปปล่อยให้เขาได้มีชีวิตตามธรรมชาติ สืบต่อไป ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ตั้งแต่ กุ้ง หอย
ปู ปลา นก หมู เป็ด ไก่ จนถึงวัว ควาย หากขอซื้อชีวิตเขาแล้วนำ ไปปล่อยเพื่อไม่ให้เขาต้องถูกฆ่าตายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นี้

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีอายุมั่นขวัญยืน กล่าวคือตั้ง แต่เกิดมาจนกระทั่งแก่เฒ่าก็จะมีสุขภาพดี ไม่ต้องเป็นทุกข์กับ การ
เจ็บป่วยจนตาย จะเป็นผู้ที่แก่ลงอย่างมีความสุขมีอายุยืน นาน ไม่ถึงแก่ความตายในวัยที่ไม่ควร ได้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้แก่บรรดาลูกๆ หลานๆ เพราะมีบุญบารมีเช่นนี้แล

 

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยมีจิตใจเมตตาปรานีต่อบรรดาสัตว์ต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวง โดยนำเอาเศษอาหารที่เหลือ หรืออาหารสัตว์
มาให้ทานแก่สัตว์นั้นๆ ให้ได้กินจนอิ่มอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นนก แมวหรือสุนัข ซึ่งมิได้เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านของตนมาแต่แรก

ในชาตินี้

     .... ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีชีวิตค่อนข้างสมบูรณ์ไปตลอด ในด้านฐานะนั้นไม่ว่าจะรวยหรือไม่ก็ตาม แต่จะเป็นผู้ที่แวดลัอม
ไปด้วยบุตร บริวาร และบ่าวไพร่คอยปรนนิบัติดูแลคอย รับใช้อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นแห่งหนแห่งใดก็มีแต่คนคอย เคารพ
นับถืออยู่เสมอ ชีวิตอุดมไปด้วยข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ ไม่ขัดสน และจะไม่ได้รับภยันตรายใดๆ จากสัตว์ร้ายเลย

 

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยยื่นมือให้ความช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ท่าม กลางความทุกข์หรือจนตรอกกับสภาพมุมอับของชีวิต แม้จะ เป็น
เพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็ม กำลังทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะทางด้านกำลังทรัพย์ หรือคำแนะนำ ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างเต็มโจ โดยจะต้องประพฤติตนให้การ ช่วยเหลือเช่นนี้อยู่เป็นประจำจึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์

ในชาตินี้

     .... คนผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีแต่ผู้คนนิยมชื่นชมรักใคร่ และคอยให้การช่วยเหลืออยู่เสมอ ไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือ ยากจนก็
ตาม เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาติดขัดประการใดก็จะมีผู้ คอยยื่นมือให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เมื่อไปถึงที่ใดก็จะได้รับ น้ำใจไมตรี
ที่จริงใจตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นกังวล ว่าใครจะมาคิดร้ายแม้แต่น้อย

 

 

 

 


แต่ปางก่อน

     .... หากผู้ใดเคยมีจิตใจเมตตาอารี ได้เสียสละทั้งทรพัย์สิน เงินทองและข้าวของต่างๆ
ตลอดจนเรี่ยวแรงกำลังของตนใน การช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอ
เป็นต้นว่าเด็กกำพร้า คนยากคนจน คนพิการ คนชราที่ถูกทอดทิ้ง หรือคน ที่ยากเข็ญ ถ้าได้
มีส่วนช่วยเหลือเจือจุน ให้เขาได้พ้นทุกข์ก็อยู่ ในเกณฑ์ทั้งสิ้น

ในชาตินี้

     .... เมื่อเกิดมาโนชาตินี้ ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีผู้คนมาก มายให้ความเคารพนับถืออย่างแท้
จริง กล่าวได้ว่าเป็นผู้อยู่ใน ตำแหน่งอันมีศักดิ์มีศรี อุดมไปด้วยเกียรติยศถาบรรดาศักดิ์ ผู้คน
ทั้งหลายล้วนรักโคร่และยกย่องกันทั่วไป มีชีวิตสมบูรณ์ พรั่งพร้อม ด้วยทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
ได้ให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่คิด รังเกียจและดูแคลนในฐานะของเขานั่นเอง

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ... หากผู้ใดเคยนำเอาข้าวลารเป็นถังบ้าง เป็นกระสอบ บ้าง บริจาคแก่ชาวบ้านที่ตกละกำ
ลำบากเนื่องจากประสบภัย ต่างๆไม่ว่า น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ จนบ้านแตกสาแหลกขาด ทำให้
ต้องพลัดพรากจากถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งกำลังได้ รับความทุกข์ความเดือดร้อน ได้มี
ขัาวสารไว้หุงหากินประทัง ชีวิตต่อไป

ในชาตินี้
     ... คนผู้นั้นจึงเกิดมาเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเป็นยิ่งนัก ตลอดชีวิตจะได้เป็นเจ้าของที่ดิน ที่พำนัก
อาศัยเป็นของตนเอง นอกจากมีบ้านช่องห้องหับเป็นมรดก มีบริวาร มีอำนาจ ผู้คน มากมายให้
การยกย่องสรรเสริญ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากอานิสงส์ ที่ได้ช่วยเหลือผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากไว้
อย่างมากมายนั่นเอง

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยให้ความเคารพนบนอบในคนเฒ่าคน ชรา ให้ความนับถือยกย่องใน
นักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือผู้รู้ทั้ง มวล โดยการให้ความเคารพนับถือนี้มีอยู่ในนิสัย ในความ
ประ พฤติอยู่เป็นนิจศีล มิได้เคยทำการใดๆ ที่เป็นการลบหลู่ดูแคลน หรือปฏิบัติไม่ดีไม่งาม
ต่อคนเฒ่าคนชรา หรือบรรดานักปราชญ์

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีชีวิตยั่งยืนนาน และเต็มเปี่ยม ไปด้วยบุญวาสนาบารมี ผู้คนทั่วไป
ล้วนแต่จะให้ความนับถือ และยกย่องไปตลอต อีกทั้งยังจะเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาปราดเปรื่อง
ได้ดำรงอยู่ตำแหน่งฐานะอันมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และ มีอายุมั่นขวัญยืน

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยหมั่นเพียรศึกษาพระสูตรคัมภีร์ต่างๆ หรือท่องบทสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็น
กิจวัตร มิว่าขอคำชี้แนะ จากผู้ทรงคุณธรรมปัญญา หรือเข้าใกล้ผู้มีภูมิธรรมปัญญาดี เข้าใกล้
บุคคลที่ศรัทธาในต้นเหตุผลกรรม ไม่เหยียดหยามคนที่ รู้น้อยกว่า ขาดไหวพริบสติปัญญา

ในชาตินี้

     ... ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาอัน ชาญฉลาด เป็นผู้ดีมีความรอบรู้อย่าง
น่าทึ่ง มีไหวพริบและ ปฏิภาณดีเลิศ หากผู้ใดมีความฉลาดปราดเปรื่องมีความรู้และ มีการศึกษา
ในระดับสูงเป็นถึงด็อกเตอร์หรือศาสตราจารย์ ก็ แสดงว่าในซาติที่แล้วเป็นผู้หมั่นเพียรในการ
ศึกษาพระสูตรคัมภีร์ และสวตมนต์ภาวนาจนเป็นนิสัยนั่นเอง

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยได้นำหนังสือออกแจกจ่ายไปตามวัด โรง เรียนโรงพยาบาล เรือนจำ ฯลฯ
เพื่อให้ผู้คนได้อ่านได้ศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหนังสือ
ที่ใช้แล้วหรือร่วมสมทบทุนพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือที่มีสาระ ประโยชน์ อีกทั้ง ได้เสียสละ
แรงกายออกไปบอกบุญเพื่อหาทุน ในการพิมพ์เผยแพร่แจกจ่ายเป็นธรรมทานอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ในชาตินี้

     .... คนผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมในจิตใจเหนือกว่า คนทั่วไป รู้จักที่จะแยกแยะผิดชอบ
ชั่วดีต่อบุคคลหรือเรื่องราว ต่างๆได้ชัดเจน กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสายตาที่ กว้าง
ไกล คิดอ่านเรืองราวเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างแยบยล ดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกโดยไม่ตัอง
มาเป็นทุกข์เป็นกังวลใน เรื่องการเป็นอยู่อาศัย บุคคลเช่นนี้เองที่จะเป็นที่พึ่งและนำความ
หวังอันสันติสุขมาสู่โลก

 

 

 


 

แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับกฏแห่งกรรม ที่มีอุทาหรณ์สอนใจไปบอกเล่า
แก่บุคคลทั่วไปอยู่เสมอ มิว่าจะ เป็นการเล่าสู่กันฟัง หรือเขียนหนังสือให้อ่านกันทั่วไป หาก
ได้บอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องกฏแห่งกรรมให้คนจำนวนมากได้ฟัง และนำไปคิดไปสอนใจตน
อย่างมีประโยชน์บ้างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงได้ดำรงชีวิตอย่างเปี่ยมบุญบารมีในระดับ พิเศษ จักได้รับเอาแต่ผลบุญกุศล
จากธรรมชาติมากมายตลอด ไป กล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่มีวาสนาสูง ชีวิตมีเกียรติมีศักดิ์และ
ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ เป็นที่เคารพนบนอบแก่คนทั่วๆไป ชีวิต ไม่ต้องตกต่ำลำบากอย่างที่
คนธรรมดาจักได้พบ

 

 

 

 


แต่ปางก่อน

     .... หากผู้ใดเมื่อได้ยินได้รู้ หรือได้เห็นถึงความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานของสัตว์น้อยใหญ่
ไม่ว่า วัว ควาย หมู เป็ดไก่ ฯลฯ ที่ถูกฆ่าเพื่อนำเอาชีวิตเลือดเนื้อมาเป็นอาหารของมนุษย์
แล้ว บังเกิดจิตเมตตาสงสาร หยุดการกระทำปาณาติบาตเลิก เบียดเบียนโดยไม่กินไม่ซื้อ
ไม่ขายไม่เลี้ยงดูและไม่ฆ่าชีวิตสัตว์ ทั้งหลาย

ในชาตินี้

     ..... คนผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่สูงด้วยจิตเมตตาอันประเสริฐ กล่าวคือมีชะตาชีวิตที่แคล้วคลาด
จากเคราะห์ภัยอันตรายต่างๆ ต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่เลวร้ายอันเนื่องมาจากบุพกรรม
ที่มีมาแต่อดีตชาติเหมือนคนทั่วไป บุคคลเช่นนี้จึงพร้อมด้วย คุณสมบัติที่จะได้รับการฉุด
โปรดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากได้ บังเกิดมหาโพธิจิตอันเป็นจิตเดิมที่สว่างไสวให้ได้สำเร็จ
โพธิสัตว์ มรรคในอนาคตกาล

 

 


แต่ปางก่อน

     ...หากผู้ใดเคยประพฤติตนเป็นลูกทรพีใจโฉดโหดเหียม เมื่อไม่พอใจก็เข้าทุบตีทำร้าย
ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของตน หรือไม่ก็ ขว้างปาท่านด้วยสิ่งของ หรือผลักท่านจนเซจนล้ม หรือ
ทำร้ายทารุณในลักษณะใดๆ ก็ตามให้ท่านไดัรับความเจ็บปวดและ ช้ำใจ

ในชาตินี้


     ..... ผู้นั้นจึงเกิดมาเป็นคนพิกลพิการ กล่าวคือเป็นผู้ที่ ถือกำเนิดมาเป็นคนง่อยเปลี้ย ต้อง
พบกับความลำบากไป ตลอดไม่อาจดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เพราะเป็นง่อย มือและ แขน
หงิกงอ ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด ที่แย่ไปกว่านั้นอาจสูญเสียขา เพราะพิการไปหมดทั้งสองข้าง
อีกด้วย

 

 

 

 


 

แต่ปางก่อน

     .... หากผู้ใดเคยแกลงทำลายสะพานข้ามแม่น้ำลำคลอง หรือหนทางสัญจรต่างๆให้เกิด
การชำรุดเสียหาย จนเป็นเหตุให้ บรรดาชาวบ้านมิอาจใช้เส้นทาง หรือสะพานนั้นสัญจร
ไปมาได้ ตามปกติดังเดิมอีก หากการแกล้งทำลายของผู้นั้นนำความ เตือดร้อนมาให้ผู้อื่น
ไม่ว่าเป็นการทำลายทางอ้อมกล่าวคือผู้ที่ รับผิดซอบสร้างสะพาน ถนนหนทาง ทุจริตโดย
การตัดงบ ก่อสร้างจนเป็นเหตุทำให้โครงสร้างเสียหายขึ้นมาภายหลังก็ถือ ว่าอยู่ในเกณฑ์

ในชาตินี้

     ... ผู้นั้นจึงกลายเป็นบุคคลที่ต้องพิการ ขาข้างโตข้าง หนึ่งหรือทั้งสองข้างจะพิกลพิการ
ไปไม่สมประกอบ กล่าวได้ว่า อาจเกิดมาขาลีบขาเป๋ หรือพบเจออุบัติเหตุใดให้ต้องพิการใน
ภายหลัง ชีวิตต้องได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ ในความไม่สมบูรณ์แบบเป็น
คนธรรมดาทั่วไป

 

 


แต่ปางก่อน

     ... หากผู้ใดเคยเป็นลูกที่ดื้อดึงเกเร กล้าที่จะต่อว่าพ่อ แม่ได้อย่างตามแต่ใจตน บางคราว
ก็ตวาดกราดเกรียว บาง คราวก็ด่าทอพ่อแม่จนท่านบังเกิดความเสียใจ หรือบางคราวก็ ใช้
ถ้อยคำจาบจ้วงเสียดสีอย่างไม่สมควร บางคราวก็พูดจา หยาบคายต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของตน

ในชาตินี้

     . .. ผู้นั้นจึงต้องตกอยู่สภาพของคนที่พิกลพิการ เป็น ใบ้ หูหนวก ไม่สามารถพูดจาเอื้อนเอ่ย
อย่างคนปกติธรรมดา ทั่วไปได้ อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังสรรพเสียงนานา ในโลก
ก็ได้อีก เสียงของตนที่เปล่งออกมาก็น่าเกลียดเป็นยิ่งนัก จึงมักมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจไม่สร่าง
คลายไปชั่วชีวิต

 

 

 


แต่ปางก่อน

     .... หากผู้ใดเคยมีความคิดลบหลู่ดูแคลนในพระธรรมคำ สอนของสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า โดยมิใช่เพียงแค่ไม่เชื่อ หรือไม่ศรัทธาเท่านั้น อีกทั้งกล่าวเสียๆ หายๆ ทำนอง
ลบหลู่ ด้วยเข้าใจว่าเป็นตำนานหรือนิยายที่แต่งขึ้น ซึ่งตนนั้นไม่เคย เปิดใจรับฟัง  และใช้
ปัญญาพิจารณาเหตุผลแม้แต่น้อย

ในชาตินี้
     .. ผู้นั้นจึงตกอยู่ในสภาพของคนพิการ ไม่สามารถที่ จะได้ยินได้ฟังเสียงใดๆ กล่าวได้
ว่าคนผู้นั้นอาจหูหนวกมาตั้ง แต่เกิดหรืออาจเพิ่งเกิดการหูหนวกในช่วงโตขึ้นมาแล้วก็เป็น
ได้ แต่ตลอดชีวิตของตนย่อมจะมีแต่ความทุกข์และปมดัอยที่ฝังใจ ไปตราบจนวันตายกับ
สภาพของตนที่ตัองหูหนวก และอยู่ในโลก เงียบไปตลอตชีวิต

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ... หากผู้ใดเคยจัดหารูปภาพและเรื่องราวลามกอนาจาร จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ
โปสเตอร์ VDO หรือ CD ให้ผู้ คนทั่วไปได้อ่านได้ดูกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าผู้ขาย ผู้ซื้อ
ผู้ผลิต หรือผู้อื่นคิดในการจัดทำออกขาย ไปจนถึงผู้ที่หมกมุ่นถับเรื่อง ลามกอนาจารก็ถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ทั้งสิ้น

ในชาตินี้

     ... ผู้นั้นจึงตกอยู่ในสภาพของคนพิการ ต้องทนทุกข์อยู่ ในโลกมืดชั่วชีวิต อาจจะตาบอด
มาแต่กำเนิด หรือเพิ่งสูญเสีย นัยน์ตาเอาเมื่อตอนโตก็เป็นได้ แต่ตราบจนวันตายนั้นก็จะไม่มี
โอกาสได้มองเห็นความงามหรือความชัดเจนของโลกใบนี้เหมือน คน ปกติ ทั่วไป

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยประพฤติปฏิบัติไม่ติดต่อผู้ที่เป็นบ่าวไพร่ ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง บริวาร
คนรับใช้ของตนเองหรือของผู้อื่น หากตนมักดูถูกดูแคลน ชิงชังรังเกียจ มักใช้วาจาถาก
ถาง เย้ยหยันหรือชอบหาเรื่องกลั่นแกล้งข่มเหงรังแกให้เขาได้รับความ ทุกข์และความ
อับอาย

ในชาตินี้

     .... ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่มีรูปโฉมอัปลักษณ์น่ารังเกียจ รูปร่างต่ำเตี้ยแคระแกร็นผิดสัดส่วน
ปกติของคนธรรมดาทั่วไป หน้าตาก็ขี้ริ้วขี้เหร่จนน่าเกลียด ไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่
ดีเลิศเพียงใดก็ยังเป็นทุกข์ขมขื่น ไร้ความรู้สึกภาคภูมิใจในรูป โฉมของตนไปตลอด

 

 

 


แต่ปางก่อน

     ..... หากผู้ใดเคยดูหมิ่นดูแคลน หรือแสดงท่าทีเย้ยหยัน บุคคลที่เป็นพิธีสงฆ์องค์เจ้า เหล่า
นักบวช ฤๅษี ชี พราหมณ์ หรือผู้ปฏิบัติบำเพ็ญธรรม ซึ่งเธอว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การ เคารพ
นับถือ ถ้าผู้ใดมักดูถูกเหยียดหยามหัวเราะเยาะเย้ย หรือ แสดงท่าทีชิงชังรังเกียจก็นับว่าอยู่ใน
เกณฑ์

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงต้องตกอยู่ในสภาพของคนพิกลพิการ เป็น คนหลังโก่งหลังค่อม มีรูปร่างไม่
สมประกอบ ต้องทนทุกข์อยู่ กับสภาพร่างกายอันไม่สง่างามนั้นไปตลอดชีวิต แม้ว่าจะมีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีอย่างไร ก็ยังคงจะมีความทุกข์ฝังตรึงอยู่ในใจ เสมอ ไม่อาจวางท่วงท่าให้งาม
สง่าน่าเกรงขามได้เลย

 

 

 


แต่ปางก่อน

     .... หากผู้ใดเคยเป็นคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดและประพฤติ ตนเกะกะเกเรเป็นอันธพาล มักจะหา
เรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น จนสร้างศัตรูไปทั่ว ไม่ว่าจะไปถึงที่ใดแทนที่จะผูกมิตรสร้างเพื่อน
แต่กลับคอยหาเรื่องชกต่อยเป็นนิสัย และทำร้ายผู้อื่นอย่าง อำมหิตไร้ความปรานี แม้มีเรื่อง
ไม่ถูกใจเพียงเล็กน้อยก็สามารถ ทุบตี หรือทำร้ายผู้อื่นให้เลือดตกยางออกหรือบาดเจ็บสาหัส
ปางตายได้

ในชาตินี้

     ..... คนผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่จะต้องพบแต่ความโดดเดี่ยว เคว้งคว้างตลอดชีวิต กล่าวไดัว่า
ตั้งแต่เกิดจนตายล้วนมีชีวิตที่ ลำบากยากเข็ญ จะทำสิ่งใดก็มีอุปสรรคและปราศจากคนคอย
ช่วยเหลือเจือจุน ชีวิตต้องระหกระเหเร่ร่อน ไร้ญาติขาดมิตร ต้องอดมื้อกินมื้อ สิ้นไรัแม้กระทั่ง
ที่พักพิง มีแต่ความทุกข์ยาก ลำบากทั้งความเป็นอยู่และทั้งจิตใจไปตลอด

 

 

 


แต่ปางก่อน

     .... หากผู้ใดเคยกระทำการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ว่าจะเป็น การยักยอกทรัพย์รับสินบน โกงกิน
ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่หรือ กระทำการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อวงการ ยิ่งไปกว่านั้นยัง หา
ทางกอบโกยผลประโยชน์ในช่วงจังหวะที่ตนได้รับหนัาที่หรือ ดำรงตำแหน่ง โดยไม่ได้คำนึง
ถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าจะทำ ให้สังคมหรือบ้านเมืองมีความเดือดร้อนเสียหายเพียงใด

ในชาตินี้

     ... คนผู้นั้นจึงต้องเกิดเป็นคนที่มีสติวิปลาสฟั่นเฟือน เป็นคนบ้าไม่รู้ความ เป็นโรคเกี่ยวกับ
สมอง ระบบประสาท ความจำเสื่อม ปัญญาอ่อน หรือเป็นโรคจิตชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่
รังเกียจแก่คนทั่วไป และ อาจใช้ชีวิตอย่างคนปกติ ได้ไปจนวันตาย

 

 

 

 


แต่ปางก่อน

      ... หากผู้ใดเคยเป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีคุณ คือผู้ที่เคย มีบุญคุณต่อตนนั้นมีเรื่องทุกข์ร้อนมา
ขอความช่วยเหลือ ซึ่งตน ควรจะเป็นฝ่ายช่วยเหลือเขาบ้างเพื่อทดแทนคุณ แต่ตนกลับ ปฏิเสธ
ไม่ใส่ใจจะตอบแทนและไม่มีความเห็นอกเห็นใจที่จะคิด ช่วยเหลือใครแม้แต่น้อยทั้งๆ ที่สามารถ
พอจะช่วยได้เป็นอย่างดี

ในชาตินี้

     ..... ผู้นั้นจึงต้องกลายเป็นคนที่คอยรับใช้ผู้อื่นไปตลอด กล่าวได้ว่าตลอดชีวิตส่วนใหญ่ของ
คนผู้นี้ตกอยู่ในฐานะของบ่าว ไพร่ที่ต้องคอยก้มหน้ารับใช้ตามแต่คนอื่นจะบงการ ชีวิตส่วนใหญ่
ต้องทนทุกข์และขมขื่นใจ ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นผู้มีฐานะ ความเป็นอยู่สุขสบาย แต่ในใจก็ยังคง
ทุกข์ตรมในสภาพของ ตนอยู่เรื่อยไป

 

 

 


 แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยเป็นคนที่มีจิตใจไม่รู้จักประมาณตนเอง ไม่เคยรู้จักชื่นชมผู้อื่น ในใจมัก
คิดอิจฉาริษยาผู้อื่นเป็นกิจวัตร เมื่อเห็นผู้ใดมีดีมีเด่นกว่าตัวก็คิดอิจฉาริษยาเอาไว้ก่อน
แทนที่จะ ชื่นชมหรือมองในจุดที่ดีของเขา คิดแต่จะให้ตนดีเด่นเกินกว่า ใครเสมอ

ในชาตินี้

      ..... คนผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ ไม่ว่าจะเป็น คนที่มีรูปงามเพียงใด หรืออาจจะ
มีฐานะดีอย่างไรก็ตาม แต่ เพื่อนฝูงก็พากันติฉินนินทา พากันรังเกียจราวกับว่าตนเป็น คนมี
กลิ่นตัวแรง ชีวิตจึงเป็นทุกข์เป็นกังวลเหมือนคนมีปมด้อย เพราะขาดความเชื่อมั่นและปราศ
จากการชื่นชมจากคนรอบข้าง

 

 

 

 


แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยกระทำการล่วงเกินลูกเมียของผู้อื่นโดย ที่ลูกเมียเขามิได้เต็มใจ แต่ตน
กลับใช้เล่ห์กลอุบาย ใช้กำลังหรือ ใช้โอกาสทีเผลอเข้าไปประพฤติมิดีมิงาม ไปล่วงล้ำก้ำเกิน
ใน ลูกเมียของผู้อื่น มิว่าจะสำเร็จสมใจตนหรือไม่ก็ตาม แต่การ กระทำที่เกิดขึ้นจะกลายเป็น
มลทินติดตัวเขาไปตลอด

ในชาตินี้

      ..... ผู้นั้นจึงต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างไปตลอด จนวันตาย กล่าวไดัว่าบุคคล
ผู้นั้นแม้จะมีฐานะที่ดี มีชีวิตสุข สบายเพียงใดก็ตาม แต่จะต้องเป็นทุกข์และทรมานในเรื่อง
คู่ครอง มีชีวิตอยู่อย่างเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจไร้คู่ขาดเพื่อนชีวิต ไปจนถึงวัยแก่เฒ่า ชีวิตต้อง
เงียบเหงาขาดความอบอุ่นอย่าง น่าเวทนา หรืออาจต้องเกิดเป็นกะเทย เป็นคนผิดเพศผิด
ธรรมชาติ

 

 


แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยปฏิบัติตนอย่างร้ายกาจต่อคู่สามีหรือ ภริยาของตนเป็นนิสัย ไม่ เคยให้
เกียรติและให้ความรักใคร่อย่าง ที่สมควร กลับเอาแต่ดุด่าว่ากล่าว คอยจับผิดคอยตำหนิ
ติเตียน อยู่ร่ำไป ต่อหน้าผู้อื่นก็ข่มเหงกดขี่เขา ลับหลังผู้คนก็ยิ่งบ่นด่า ชี้หน้าใส่ ไม่มีการ
ให้เกียรติกันตามที่ถูกที่ควร

ในชาตินี้

      ..... ผู้นั้นจึงต้องตกอยู่ในสภาพร้างคู่ กล่าวคือเมื่อได้ แต่งงานแลัว ไม่นานก็ต้องหย่าร้าง
แยกทางกัน ไม่ว่าจะแต่งกี่ ครั้งก็ต้องหย่า ชีวิตส่วนใหญ่ตกอยู่ในสถาพเป็นม่าย ที่มีแต่ ความ
ตรมตรอมใจ ต้องอ้างว้างเปล่าเปลียว ไม่มีความสุขและ ความอบอุ่นใจแม้แต่นัอย

 

 

 

 


 

แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยเป็นผู้ที่มีจิตใจคับแคบ มีอกุศลจิต คือ มิมีความยินดีในการช่วยเหลือ
เจือจุนคนตกทุกข์ได้ยาก และมัก คิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ แม้มิได้ลงมือกระทำการ
เบียด เบียนใครก็ตาม แต่ถ้าคิดแต่สิ่งไม่ดีมีอคติต่อผู้อื่น ก็ถือว่ามีจิต ใจ คับแคบ เช่นกัน

ในชาตินี้

      ..... คนผู้นั้นจึงต้องเกิดเป็นพ่อแม่ที่มีลูกไม่ได้ดีดังใจ แม้ ตนจะมีความรักลูกมากมาย
และเฝ้าอบรมพร่ำสอนลูกอย่างไร ลูกมักกระทำออกนอกลู่นอกทาง หรือไม่ลูกของตนนั้น
ก็มัก ประสบความล้มเหลวในหนัาที่การงานอยู่เสมอ ตัวลูกเองก็มี แต่ความทุกข์กังวล
ผู้เป็นพ่อแม่ก็พลอยมีแต่ความชอกช้ำใจ ไปตลอตชีวิตด้วย

 

 

 


แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยทำความเสื่อมเสียให้แก่บรรดาผู้ปฏิบัติ ธรรมไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้า ฤๅษี
ชี พราหมณ์ นักแสวงบุญ หรือผู้บำเพ็ญในสำนักต่างๆโดยการพูดจาใส่ร้ายป้ายสี หรือใช้
คำพูดในทางใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลเหล่านั้น โดยไม่เป็นความจริง ซึ่งเรื่องที่
ใส่ร้ายใส่ไคลัท่านให้มัวหมอง นั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ตนเป็นผู้ก่อขึ้นทั้งสิ้น

ในชาตินี้

      ..... ผู้นั้นจึงต้องพบเจอกับความทุกข์ยากในภัยอันเกิด จากอัคคี ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ไฟดูด
ไฟช๊อต หรือถูกฟ้าผ่าเอา ก็ตาม แต่ตลอดชีวิตนั้นจะต้องผจญกับปัญหาเรื่องราวต่างๆ หรือ
เหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความเดือดรัอนราวกับถูกเพลิงไฟแผด เผาให้ต้องร้อนอกร้อนใจอย่างหา
ความสุขไม่ได้ไปจนกว่าชีวิต จะมอดไหม้

 

 

 

 แต่ปางก่อน

      .....หากผู้ใดเคยนึกคิดอย่างเป็นสุขใจเสมอทุกคราวที่ได้ พบเห็น หรือได้ยินได้ฟังเรื่องราว
อันทุกข์เศร้าของผู้ที่ตกระกำ ลำบากหรือประสบเคราะห์กรรมจนทุกข์เข็ญ ถ้ามีชาวบ้านพบ
ความหายนะหรืออยู่ในสภาพน่าเวทนา แทนที่ตนจะแสดง ความเห็นใจ แต่กลับรู้สึกยินดีและ
สาสมใจที่มีคนตกทุกข์ได้ยาก เช่นนั้นเสมอ

ในชาตินี้

      ..... คนผู้นั้นจึงมักจะประสบกับโรคภัยสารพัดที่มารุม ล้อมคุกคาม ให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ เสมอๆ ไม่ว่าวันนี้จะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนก็ตาม แต่จะต้อง ประสบ
กับโรคที่หมอหมดทางรักษาเยียวยา กล่าวได้ว่าตั้งแต่ เล็กจนถึงวัยชรามีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียด
เบียนจนหมดความสุข

 

 

 


 แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยมีจิตใจโหดร้ายทารุณ ชอบจับสัตว์มา ทรมานเล่นอย่างสาแก่ใจ หรือหา
ความเพลิดเพลินกับการนำ สัตว์เหล่านั้นมาต่อสู้ประชันขันแข่งเป็นต้นว่า ชนไก่ ชนวัว หรือ
กัดปลา ฯลฯ โดยไม่คำนึงว่าสัตว์นั้นจะได้รับความเจ็บปวด เพียงใด มิว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์
ตัวเล็กๆ หรือสัตว์ใหญ่ หาก ผู้ใดเคยจับเอามาทารุณอย่างไร้ความปราณีในลักษณะ ใดๆ ก็
ตาม ที่ทำให้เขาไดัรับบาดแผลหรือบาดเจ็บก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์

ในชาตินี้

      .... ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่ต้องประสบพบกับโรคร้าย อัน เป็นที่น่ารังเกียจแก่คนทั่วไป กล่าว
ได้ว่าคนผู้นั้นอาจต้องเป็น โรคเรื้อนหรือโรคอื่นใดก็ตามที่เนื้อตัวจะเกิดเป็นแผลพุพอง หรือ
แผลเน่าเปื่อยอันมีแต่น้ำเลือดน้ำหนอง ทำให้ได้รับความทุกข์ ทรมานจากความเจ็บปวด และ
มีแต่ผู้คนรังเกียจ

 

 


แต่ปางก่อน

      .....หากผู้ใดเคยใช้วาจาในทางที่ผิด มักพูดจาใส่ร้ายป้ายสี ยุยงให้ผู้คนเกิดความเข้าใจผิด
ต่อกัน จนกระทั่งมีผู้ได้รับความ เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการยุแหย์ให้คนสองฝ่ายมีความเกลียด
ชังกัน หรือยุแหย่ให้คนต้องทะเลาะบาดหมางต่อกัน หรือใส่ไคล้ สร้างเรื่องจนเป็นเหตุให้
คนเดือดร้อนไปทั่ว ถึงกับถูกไล่ออก จากงานหรือครอบครัวแตกร้าว ยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้
คนเขัาใจผิดจนถึงขั้นฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตัวตาย

ในชาตินี้

      ..... ผู้นั้นจึงเป็นบุคคลที่ไม่ว่าจะมีสภาพความเป็นอยู่สุข สมบูรณ์แค่ไหนอย่างไร แต่ก็จะ
ต้องพบเจอกับความเจ็บป่วย แบบทุกข์ทรมานไม่น้อย กล่าวคือต้องอาเจียนออกมาเป็นโลหิต
ด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเหตุอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม แต่จะต้องกระอัก เลือดออกมาเสมอ และต้อง
ทนทุกข์ทรมานด้วยอาการของโรค จนถึงกาลอวสานของชีวิต

 

 


แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยทำการใดๆ ก็ตามที่เป็นผลให้บุคคลอื่น เกิดความเสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็น
การเสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรี เสียชื่อเสียง เสียทรัพย์สิน หรือเสียใจไปตลอดชีวิตจนคิดฆ่าตัว
ตาย และ ว่าการกระทำนั้นจะโดยวิธีการพูดจาใส่ร้ายหรือใช้ เล่ห์เหลี่ยมวางแผนชั่วร้ายใดๆ
ก็ตาม แต่ถ้าวิธีนั้นทำให้คนดี คนบริสุทธิ์ได้รับความเสียหายขึ้นมาได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์

ในชาตินี้


      ..... ผู้นั้นจึงต้องประสบกับการจบชีวิตด้วยการม่าตัวตาย ไม่ว่าจะเป็นการยิงตัวตาย กระโดด
ตึกตาย กระโดดน้ำตาย ผูกคอตาย กินยาตาย ฯลฯ โดยที่ตนเป็นผู้ตัดสินใจลงมือเอง หรือถูก
ผู้อื่นบีบบังคับก็ตาม ถึงแม้ว่าตลอดชีวิตจะอยู่ดีมีสุข เพียงใด แต่เมื่อถึงคราวตายก็จะต้องมี
เหตุให้จบชีวิตด้วยการ ฆ่าตัวตาย อย่าง แน่นอน

 

 

 

 


 

แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยกระทำการทรยศหรือคิดร้ายต่อผู้อื่นโดย เฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่
เขาเคยมีบุญมีคุณกับตน ให้การ ชุบเลี้ยงหรือส่งเสริมสนับสนุนในหน้าที่การงาน แต่ตน
มองไม่ เห็นความดีกลับตอบแทนด้วยการคิดคดทรยศหักหลัง หรือคิด ร้ายต่อผู้มีพระคุณ
ให้ไดัรับความเดือดรัอนเสียหาย และเสียใจ ในการกระทำของตน

ในชาตินี้

      ..... ผู้นั้นจึงเกิดมาเป็นสุนัข ซึ่งเป็นสัตว์ที่เกิดมารับใช้ เจ้านายของมันด้วยความจงรัก
ภักดีไปจนวันตาย มีชีวิตอยู่ อย่างน่าเวทนา บ้างต้องเตร็ดเตร่หากินตามถนน บ้างต้องนอน
กลางดินหากินตามกองขยะ ทั้งนี้ชีวิตบาปซึ่งต้องเวียนมาเกิด เป็นสุนัขนั้น การเป็นอยู่อาจ
ทุกข์เข็ญแร้นแค้นหรือสุขสบาย ก็ขึ้นอยู่กับกรรมได้ทำไว้นั่นเอง

 

 

 


แต่ปางก่อน

      .... หากผู้ใดมีจิตคิดละโมบประกอบมิจฉาชีพ ด้วยการ วางแผนต้มตุ๋นหลอกลวงผู้อื่น
ฉกฉวยเอาผลประโยชน์มาเป็น ของตนโดยเจ้าของไม่ยินยอม เพื่อมาปรนเปรอความอยาก
ด้วย วิธีที่สกปรก ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดรัอนเสียหายจนถึงขั้น หมดเนื้อหมดตัว เมื่อต้อง
การผลประโยชน์ใดก็ไม่คิดพยายาม หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง แต่กลับใช้เล่ห์เหลี่ยม
กล อุบายหลอกลวงต้มตุ๋นเอาจากผู้อื่นเสมอ

ในชาตินี้

      ..... คนผู้นั้นจึงต้องเกิดมาเป็นหมู ถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่ เป็นของเหลือและบูดเน่า ด้วยจริต
นิสัยเดิมเป็นผู้ที่มีความ ละโมบโลภมากจึงกินอย่างเหลือเฟือสมใจจนตัวอ้วนพี แล้วถูก ส่งไป
ฆ่าทั้งที่ตนไม่ยินยอม เพื่อสังเวยเลือดเนื้อและเครื่องในจน หมดไส้หมดพุงเช่นเดียวกันกับที่ดิน
ได้ทำไว้

 

 


แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยหยิบยืมเงินทองของผู้อื่นมาแล้ว แตไม่ ยอมใช้หนี้คืนให้กับผู้เป็นเจ้าหนี้
แม้ว่าตนมีเงินพอที่จะใช้คืน แต่กลับไม่ใช้คืนเขาไป ทั้งที่เจ้าหนี้ก็มาทวงขอเงินคืนตามสัญญา
แต่ก็ดื้อดึงอ้างว่ายังไม่มีเงิน โดยไม่นึกถึงยามลำบากเมื่อไปขอ หยิบยืม เขาให้ตนมาด้วย
ความเห็นใจ

ในชาตินี้

      ..... คนผู้นั้นจึงต้องเกิดเป็นวัว ควาย หรือม้า ซึ่งเป็น พาหนะให้คนใช้งาน ตลอดชีวิตต้อง
ถูกใช้งานอย่างหนัก แม้ เหน็ดเหนื่อยลำบากแค่ไหนก็ต้องยินยอมทำทุกอย่างด้วยความ ซื่อสัตย์
และก้มหน้ารับใช้โดยไม่อาจขัดขืนเพราะถูกสนตะพาย บังคับให้ออกแรงเพื่อเป็นการใช้หนี้และ
กรรมที่ทำไว้

 

 

 

 


 

แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยประพฤติตนเป็นคนชอบเปลือยกายอวด คนอื่น เคยเป็นนางระบำโป๊
คือเคยถ่ายรูปโป๊ลามกอนาจาร นุ่งเสื้อผ้าน้อยชิ้น เผยให้เห็นของสงวนที่ควรปกปิด ไม่ว่า
ชาย หรือหญิงหากเคยเปลืองผ้าโชว์สัดส่วน หรือโชว์เนื้อหนังมังสา มาก่อนก็ถือว่าอยู่ ใน
เกณฑ์ทั้งสิ้น

ในชาตินี้

      ..... คนผู้นั้นจึงต้องเกิดมาเป็นโค ไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อ หรือโคนม เป็นสัตว์ที่ต้องกินหญ้า
กินฟางเป็นอาหารเพื่อรักษา ศีล ชดเชยในครั้งที่เป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลธรรม
อันดีงาม และต้องมารับกรรมด้วยการแบกเต้านมอันหนักอึ้ง ที่คอยผลิตน้ำนมออกมาอย่าง
เจ็บปวด และสุดแสนทรมานเมื่อ ถูกรีดนม เพื่อใชักรรมตามประสาจิตใจที่ไร้ยางอายนั่นเอง

 

 

 


แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดเคยเป็นนักบวชผู้ทรงศีล แต่กลับไม่ถือศีล ภาวนาตั้งมั่นอยู่ ในทางธรรม
ขาดความสำรวมประพฤติตนไม่ เหมาะสม กล่าวคือมีใจหยาบหนาด้วยกิเลสเกาะกุมละโมบ
โลภ มากในลาภสักการะ หลงในชื่อเสียงบารมี เอาสมบัติส่วนรวม มาเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็น
การทำลายภาพพจน์ชื่อเสียงของศาสนา ด้วยความลุ่มหลงมัวเมา จนเป็นที่ติฉินนินทาของ
ชาวบัาน

ในชาตินี้

      ..... คนผู้นั้นจึงต้องเกิดมาเป็นเต่าที่มีร่างกายอยู่ในกระ ดอง เนื่องจากอดีตชาติไม่รู้จัก
สำรวมในศีล จึงต้องเกิดมาใน ร่างของเต่าเพื่อบำเพ็ญอย่างสำรวมระวังในรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัส ฝึกความอดทนและต้องทนลำบากเพื่อชดใช้กรรมด้วย อายุขัยที่ยาวนานกว่าสัตว์
ชนิดอื่น แม้จะต้องดำรงชีวิตอยู่ใต้ ท้องทะเลลึก บำเพ็ญอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความหนาว
เหน็บ

 

 


แต่ปางก่อน

      ..... หากผู้ใดชอบคลุกคลีหมกมุ่นอยู่กับแหล่งบันเทิง บาร์ ไนท์คลับ ผับ ดิสโก้เธค
คาราโอเกะ สถานเริงรมย์ต่างๆ หรือมั่ว สุมอยู่กับแหล่งอบายมุขไม่ว่าแหล่งยาเสพติด
แหล่งการพนัน อันเป็นสถานที่ที่สะอาดไม่บริสุทธิ์

ในชาตินี้

      ..... คนผู้นั้นจึงต้องเกิดมาเป็นหนองเป็นแมลงวัน ชอบ คลุกคลีอยู่กับบริเวณที่สกปรก
เน่าเหม็นเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ อาศัยเป็นตันว่ากองขยะ หรือซากศพของสัตว์ที่ตาย
แล้ว หรือ มูลสัตว์ที่สกปรกและเน่าเหม็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามจริตและ นิสัยเดิมของ
ตนที่ชอบมั่วสุมอยู่ในแหล่งอบายมุขนั่นเอง

พุทธะ - ธรรมบรรยาย

ทาน ศีล ภาวนา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดยพระอาจารย์วิชชา กิจจวิชโช วัดป่าวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ article
ธรรมทาน และ อภัยทาน
"พระโสดาบัน" โดย พระราชพรหมญาณ
"อย่าทนงตน" โดย หลวงพ่อราชพรหมญาณ
หลวงปู่ชาตอบปัญหา แก่พระสุญโญภิกขุ
คำสอนหลวงพ่อจง พุทธัสสโร วัดหน้าต่างนอก
"พัฒนาแต่ทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง" ตอนที่ ๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"รักษาศีล" ทำอย่างไร?
นินทานั้นไม่มีโทษ...แก่ผู้ถูกนินทาเลย โดย สมเด็จพระสังฆราช ฯ
“วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร” ตอนที่ ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"ก้อนหิน" กับ "เลขหวย" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
"บุญหน้าตาเป็นอย่างไร" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
ธรรมะบรรยาย : หลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย - จิตสู่ภวังค์ (๑) โดย คุณ Mirin
ชนะใครไม่เท่าชนะใจตนเอง โดยพระมิตซูโอะ คเวสโก 2 ก.พ.52
บางส่วนจากหนังสือ“มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
ลักษณะของ "คู่สร้างคู่สม" (puyka)
โดยมาก"อยากเป็นพระพุทธเจ้า"มากกว่าการช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ (copy)
เทวดาถามคำถาม : deva asked for dhamma (copy)
เข้าใจผิดเรื่องการบรรลุธรรม (TH-ENG) (copy)
การใช้ถ้อยคำของพระพุทธองค์ (copy)
"เจแต่กาย" แต่ "ใจไม่เจ"[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (144428)

 สาธุขออนุโมทนาที่ท่านนำธรรมะดีๆมาให้สาธารณะชนได้รับรู้ มีประโยชน์มากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ยายผู้ปราถนาดี วันที่ตอบ 2014-04-22 18:42:51


ความคิดเห็นที่ 2 (37154)

 

สาธุ..สาธุ..สาธุ ขอชมว่าดีมากๆ

อยากให้ทำเป็นหนังสือเด็กๆ จะได้มีโอกาสอ่าน

ทำแจกตามห้องสมุดโรงเรียนให้ได้มากที่สุดยิ่งดี

สนับสนุนด้วยคนนึงเจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่น้องไอช์ วันที่ตอบ 2009-05-22 19:12:27


ความคิดเห็นที่ 1 (36751)

สาธุ สาธุ สาธุ  ดีมากๆ เลย เหมาะกับทุกวัย เด็กๆ   นักเรียน เอาไปอ่านได้ สั้นกระทัดรัดดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น student วันที่ตอบ 2009-05-06 16:02:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
หัวข้อหลัก
dot
bulletพุทธะ-ธรรมบรรยาย
bulletรวมบทสวดมนต์ และพระคาถา
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเสียงอ่าน - นิทานธรรม
bulletเกร็ดประวัติศาสนสถาน
bulletประวัติครูบาอาจารย์


สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทาง Chatbox เลยครับ (-/|\-)


Copyright © 2011 All Rights Reserved.