ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เทวดาถามคำถาม : deva asked for dhamma (copy)

จากขอยกเรื่องราวของบทความที่เทวดาสอบถามคำถามกับพระพุทธองค์

จาก ทางสายเอก หน้าที่ 92 , 94

ครั้งหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทับอยู่ที่นครสาวัตถี มีเทพบุตรตนหนึ่ง มีความข้องใจในปัญหาธรรมจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทูลถามว่า

"อนฺโตชฏา พหิชฏา ชฏาย ชฏิตา ปชา ตํ ตํ โคตม ปฺจฉามิ โกอิมฺ วิชฏเย ชฏํ" ความว่า

"ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ สัตว์โลกพากันยุ่งทั้งภายใน และภายนอก ถูกความยุ่งเกี่ยวพันไว้แล้ว
จะแก้ไขความยุ่งเหยิงนี้ได้อย่างไรพระเจ้าข้า"พระพุทธองค์ทรงตรัวเป็นภาษาบาลีว่า

"สีเล ปติฏ ฐาย นโรสปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ อาตาปี นิปฏโก ภิกขุ โสอิมํ วิชฏเย ชฏํ" ความว่า

"บุคคลใดตั้งอยู่ในศีล ทำสมาธิให้เกิด ยังวิปัสสนาให้แจ้ง บุคคลนั้นก็จะสางความยุ่งเหยิงในโลกนี้ได้"คำว่า "ยุ่งเหยิง" ก้คือ กิเลส มี โลภะ โทสะ โมหะ ที่วุ่นวายในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Path to Nibbana P.93, 95

Once when the Buddha was in Sravasti, a heavenly being who had a problem about dhamma asked him,

Buddha answered:


"Whoever has moral conduct, develops concentration through meditaton,
and gains wisdom can get rid of the confusions encountered in this world"The confusions are defilements consisting of greed, anger, and delusion which perpetually occupy the mind.
พุทธะ - ธรรมบรรยาย

ทาน ศีล ภาวนา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดยพระอาจารย์วิชชา กิจจวิชโช วัดป่าวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ article
ธรรมทาน และ อภัยทาน
"พระโสดาบัน" โดย พระราชพรหมญาณ
"อย่าทนงตน" โดย หลวงพ่อราชพรหมญาณ
หลวงปู่ชาตอบปัญหา แก่พระสุญโญภิกขุ
คำสอนหลวงพ่อจง พุทธัสสโร วัดหน้าต่างนอก
"พัฒนาแต่ทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง" ตอนที่ ๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"รักษาศีล" ทำอย่างไร?
กระจกส่องกรรม
นินทานั้นไม่มีโทษ...แก่ผู้ถูกนินทาเลย โดย สมเด็จพระสังฆราช ฯ
“วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร” ตอนที่ ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"ก้อนหิน" กับ "เลขหวย" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
"บุญหน้าตาเป็นอย่างไร" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
ธรรมะบรรยาย : หลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย - จิตสู่ภวังค์ (๑) โดย คุณ Mirin
ชนะใครไม่เท่าชนะใจตนเอง โดยพระมิตซูโอะ คเวสโก 2 ก.พ.52
บางส่วนจากหนังสือ“มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
ลักษณะของ "คู่สร้างคู่สม" (puyka)
โดยมาก"อยากเป็นพระพุทธเจ้า"มากกว่าการช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ (copy)
เข้าใจผิดเรื่องการบรรลุธรรม (TH-ENG) (copy)
การใช้ถ้อยคำของพระพุทธองค์ (copy)
"เจแต่กาย" แต่ "ใจไม่เจ"dot
หัวข้อหลัก
dot
bulletพุทธะ-ธรรมบรรยาย
bulletรวมบทสวดมนต์ และพระคาถา
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเสียงอ่าน - นิทานธรรม
bulletเกร็ดประวัติศาสนสถาน
bulletประวัติครูบาอาจารย์


สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทาง Chatbox เลยครับ (-/|\-)


Copyright © 2011 All Rights Reserved.