ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เข้าใจผิดเรื่องการบรรลุธรรม (TH-ENG) (copy)

หลายครั้งที่ชวนเพื่อน ๆ ไปวัด ไปปฎิบัติกรรมฐานบ้าง เพื่อน ๆ ของดิฉันตอบกลับมาว่า ไม่ไปปฏิบัติธรรม เพราะ

"ยังวางไม่ได้"
"กลัวกิเลสหมด"

ฯลฯ ...

จากคำตอบทำให้รู้สึกว่าเพื่อน ๆ กลัวที่จะปแล้วกลับมากิเลสจะหมด กัลวหมดแล้วจะไม่ทำงาน ไม่อยู่กับคู่รัก ฯลฯ จึงขอยกบทความจากหนังสือทางสายเอก (ฉบับสมบูรณ์) เพื่ออธิบายคร่าว ๆ กับความรู้สึกที่บางท่านกลัวค่ะหนังสือทางสายเอก (ฉบับสมบูรณ์) หน้าที่ 236

เนื่องจาก มีการเข้าใจผิดอยู่ไม่น้อยว่าผู้บรรลุมรรคผล นิพพานนั้น จะต้อง ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง จะต้องมาหาทางธรรมแต่อย่างเดียว และบางทีก็คิดกันว่าจะต้องอยู่อย่างสันโดษไม่เกี่ยวข้องกับบุตรภรรยา หรือธุรกิจทั้งปวง

ความจริงแล้ว ผู้มีบรรลุมรรคผลขั้นแรกเป็นพระโสดาบันนั้น แม้จะเป็นพระอริยบุคคล มีจิตใจสูงกว่าปุถุชนคนสามัญอย่างมากมายก็จริง แต่ก็ยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ แต่เป็นชนิดที่ละเอียด แต่ชนิดที่หยาบนั้นได้หมดสิ้นไปแล้ว ความโลภ ความโกรธ ความหลง ย่อมมีเหลืออยู่เป็นส่วน ๆ ตามขั้นของอริยบุคคลและจะหมดสิ้นไปก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นPath to Nibbana, P.237

Many people hold false views about those who have gained insight or holiness : they have no more greed, anger, and delusion - having turned their backs on the worldly and being occupied with the spiritual only ; they live in solitude and have nothing to do with their spouses, children, and work or career. As a matter of fact, although those having gained the first level of insight (Stream - winners) have much more nearly purified minds tham ordinary people's, they still have greed, anger, and delusion.

The difference is that their greed, anger and delution are not of the coarse kind like ordinary people's as the coarse defilements have been destroyed. What remains is subtle or finergreed, anger, and delusion wit the different degreesof subtlety, depending on the levels of indight a holy mind has gained. Only anarahant or a perfected one has no defilements at all, being completely pure.พุทธะ - ธรรมบรรยาย

ทาน ศีล ภาวนา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดยพระอาจารย์วิชชา กิจจวิชโช วัดป่าวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ article
ธรรมทาน และ อภัยทาน
"พระโสดาบัน" โดย พระราชพรหมญาณ
"อย่าทนงตน" โดย หลวงพ่อราชพรหมญาณ
หลวงปู่ชาตอบปัญหา แก่พระสุญโญภิกขุ
คำสอนหลวงพ่อจง พุทธัสสโร วัดหน้าต่างนอก
"พัฒนาแต่ทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง" ตอนที่ ๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"รักษาศีล" ทำอย่างไร?
กระจกส่องกรรม
นินทานั้นไม่มีโทษ...แก่ผู้ถูกนินทาเลย โดย สมเด็จพระสังฆราช ฯ
“วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร” ตอนที่ ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
"ก้อนหิน" กับ "เลขหวย" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
"บุญหน้าตาเป็นอย่างไร" : ธรรมะสวัสดีของหลวงตาเย็น โดย คุณ Jarusuke
ธรรมะบรรยาย : หลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย - จิตสู่ภวังค์ (๑) โดย คุณ Mirin
ชนะใครไม่เท่าชนะใจตนเอง โดยพระมิตซูโอะ คเวสโก 2 ก.พ.52
บางส่วนจากหนังสือ“มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
ลักษณะของ "คู่สร้างคู่สม" (puyka)
โดยมาก"อยากเป็นพระพุทธเจ้า"มากกว่าการช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ (copy)
เทวดาถามคำถาม : deva asked for dhamma (copy)
การใช้ถ้อยคำของพระพุทธองค์ (copy)
"เจแต่กาย" แต่ "ใจไม่เจ"dot
หัวข้อหลัก
dot
bulletพุทธะ-ธรรมบรรยาย
bulletรวมบทสวดมนต์ และพระคาถา
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเสียงอ่าน - นิทานธรรม
bulletเกร็ดประวัติศาสนสถาน
bulletประวัติครูบาอาจารย์


สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทาง Chatbox เลยครับ (-/|\-)


Copyright © 2011 All Rights Reserved.